Các dự án đã thực hiện


Dự án camera phục vụ quan sát tại BHXH Trà Vinh

Lắp đặt hệ thống camera quan sát tại BHXH Trà Vinh

đọc thêm

Lắp đặt hệ thông âm thanh hội trường - Trường Chính Trị TX Duyên Hải -Trà Vinh

Lắp đặt hệ thông âm thanh hội trường - Trường Chính Trị TX Duyên Hải -tỉnh Trà Vinh

đọc thêm

Màn hình led quảng trường huyện Duyên Hải

đọc thêm

Công trình lắp đặt phòng họp trực tuyến tại Huyện Ủy Duyên Hải

đọc thêm

Lắp đặt phòng họp trực tuyến tại huyện ủy Tiểu Cần

đọc thêm